תקנון


תקנון האתר

www.agamy.co.il 

למען הסר ספק, אין משמעות לסדר סעיפי התקנון ו/או סדר הדברים המובאים בו.

אתר האינטרנט AGAMY,  www.agamy.co.il(להלן: "האתר") הנו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן ה"מידע") וכן שירותים כגון שירותי השמת עובדים בתחום ההייטק והבכירים ושירותים בתחום חיפוש עבודה וקריירה (להלן – "השירותים"). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. באתר ניתן למצוא, בין היתר, חנות לרכישת מוצרים ושירותים (להלן: "שירותי האתר").

כל הזכויות מכל סוג שהוא בכל תכני האתר, לרבות אך לא רק הצילומים, הסרטונים, הטקסטים, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי למפעילת האתר חברת נורית אגמי בע"מ (להלן ה"חברה" / "מפעילת האתר"), ח.פ. 514741479. המשתמש לא יצור מחדש, יעתיק, ישכפל ו/או יעשה שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי בתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מהחברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניתן יהיה להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי התקנון. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי (פרטי ולא מסחרי), מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת החברה.

השימוש באתר מחייב, בין היתר, העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט בין החברה ובין צרכני האתר (להלן "המשתמש/ים"), לרבות פרטים אישיים או אחרים ביחס למשתמש. החברה מסכימה לספק למשתמש את המידע האמור, על מנת ליתן לו את השירות ולאפשר לו את השימוש באתר, הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין , בעלי האתר ,לבין המשתמשים בשירותי האתר (להלן: "המשתמשים") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם ומקבל אותם כלשונם, וללא סייג והוא מוותר בזאת על כל טענה באשר להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות תנאים אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. בוצע עדכון לתנאי השימוש כאמור, יפורסם השינוי / עדכון באתר ויראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש המעודכנים.

החומרים המפורסמים באתר, הינם על סמך ניסיון אישי ועל ידי גורמים צד ג' ואין האתר אחראי בכל דרך ו/או צורה שהיא על התכנים באתר ו/או האמור בהם, ו/או על השימוש הנעשה בתכנים, בין אם ע"י הגולשים באתר, ו/או ע"י צדדי ג' כלשהם. כך מוסכם ומוסבר מראש, כי האתר אינו ולא יהיה אחראי בנזיקין מכל סיבה שהיא על שימוש הנעשה בתכנים, על ידי הגולשים ו/או צדדי ג' כל שהם ו/או מען דהו מכל סיבה שהיא. ולמען הסר ספק השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף לעצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו, כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לנתונים ולתכנים המתפרסמים באתר כאמור ולרבות לתקינות קישורי האינטרנט (לינקים) המופיעים באתר ו/או לנכונותם ו/או לאיכותם ו/או לדיוקם ו/או להוצאות ו/או לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כלשהו בנתונים ובתכנים ובקישורים אלה ו/או מהסתמכותו עליהם.

המשתמש לא יציב את האתר ו/או כל חלק ממנו בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ו/או בכל דרך שהיא. לא יעשה שימוש ולא יסייע בידי אחר לעשות שימוש בכל כלי אשר מטרתו לרגל אחר מאגר הנתונים באתר ו/או בתוכנה המפעילה אותו או לחשוף אותו או לאחזר אותו או לאנדקס אותו או ליטול ממנו נתונים כלשהם.

מפעילי האתר, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא יישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או שגוי.

אין במידע, במוצרים ובשירותים המסופקים ללקוחות הבטחה למציאת עבודה וקידום קריירה.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר, יודיע המשתמש מיידית על כך למפעילת האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי מפעילת האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר.

המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי מפעילת האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים אישיים נוספים שדורשת מפעילת האתר. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.  בעת הרשמתך לאתר, הנך מסכים ומאשר שזו אחריותך הבלעדית להסיר את עצמך מהרישום ע"י לחיצה על כפתור ה- unsubscribe. הרשמה לאתר מהווה אישור לתקנון ולתנאי השימוש, באם אינך מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, אל תשאיר את פרטי הקשר שלך ואל תירשם לאתר.

השארת פרטי קשר באתר 
התעניינות בשירותים של החברה כרוכה בהשארת פרטי קשר ומסירת מידע אישי כגון: שמך, כתובת דואר אלקטרונית, מספר נייד וכולי. בעת השארת פרטי קשר באתר, הנך מסכים להוספתך לרשימות הדיוור של החברה. עצם השארת פרטי הקשר שלך מהווה אישור לתקנון ולתנאי השימוש, באם אינך מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, אל תשאיר את פרטי הקשר שלך באתר.

הסרה מרשימת הדיוור של החברה
בכל דיוור שהחברה שולחת ישנה אפשרות להסרה על ידי המשתמש על ידי לחיצה על כפתור ה- Unsubscribe . הנך האחראי הבלעדי להסרתך מרשימות התפוצה. גם אם פנית אל החברה לשם הסרתך מרשימת הדיוור, אין זו אינה אחריותה של החברה להסירך ולא יהיו לך טענות כלשהן כלפי החברה.


הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של החברה, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מפעילת האתר אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

תקנון מתן שירותים ומוצרים  agamy.co.il

כללי:

אתר agamy.co.il (להלן: "האתר") של חברת נורית אגמי בע"מ (להלן:"החברה"), הינו אתר אינטרנט אינפורמטיבי המספק מידע למחפשי עבודה

אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

משמעותה של המילה פעולה בתקנון זה הינה כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצרים ושירותים המוצעים  באתר ו/או כל פעולה אחרת.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר או  שירות, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. רכישה באתר משמעותה פנייה של הלקוח באמצעות המייל או הטלפון לרכישה של שירותים, לאחר מכן קבלת הצעת מחיר מהחברה באמצעות המייל או בטלפון והסכמה להצעת המחיר. התשלום יועבר למפרע דרך סליקת כרטיס האשראי לאחר מסירת הפרטים בטלפון או דרך העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה. במידה והתשלום נעשה ע"י העברה בנקאית, על הלקוח מוטלת החובה להעביר אישור על ההעברה הבנקאית (בין אם זה צילום מסך של העברה באמצעות המייל  או כל אישור אחר שיאמת את ההעברה הבנקאית לפי המוסכם).

מי יכול לפנות לקבל שירותים מהחברה?

א.      רשאי לפנות לקבלת שירותים, כל אדם בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין) אשר
ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל
תא דואר אלקטרוני ברשת. בתי המשפט המוסמכים לכל דבר ועניין הינם בתי המשפט
במדינת ישראל, בלבד ובאופן בלעדי באזור תל אביב ו/או כל בית משפט אחר בו
יחפוץ האתר.

ב.      חברות האשראי הינן החברות עמן יש הסכמים באותה עת לחברה.

ג.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

ד.      סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת סליקת כרטיסי אשראי ולפי כללי
אבטחת המידע ו/או כל חברה אחרת לפי בחירת מפעילת האתר.

פרטי המשתמש
בעת ביצוע הרכישה נדרש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו לנציג מטעם החברה או לבצע העברה בנקאית לפרטי חשבון החברה שיימסרו לו.

אספקת השירותים והתשלום

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות חברות האשראי לאחר הסכמתו לקבל את השירות ובמחיר המוסכם. הצעות המחיר ללקוח כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. הצעת המחיר תקפה ל- 14 ימים וכוללת את יום ההצעה בתוך ה- 14 הימים. במידה והלקוח חוזר לאחר יותר מ-10 ימי עבודה, רשאית החברה לבטל את הצעת המחיר שניתנה ולתת הצעת מחיר חדשה (בין אם גבוהה יותר או נמוכה יותר, תלוי בשיקול דעתה הבלעדי) או לא להסכים לתת שירות כלל וכלל לפונה. סעיף זה תקף אלא אם כן בהצעת המחיר נרשם תוקף ההצעה ואז התוקף המוצע בהצעה הוא זה הקובע.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי.

השירותים יסופקו במועד שנקבע בין הצדדים במידה ומדובר בשירותים של אחד על אחד (ייעוץ קריירה, הכנה לראיון עבודה, שדרוג קורות חיים, ניהול מו"מ על שכר וכו').

ככל שימשך משך מתן השירות למשך 3 חודשים מיום ההזמנה כתוצאה מעיכוב כל שהוא מצד המזמין, לא יהיה האתר ו/או החברה חייבת לספק את השירות ו/או המוצר והמזמין מתחייב לשלם המחיר המלא בגין השירות.

ביטול עסקה / מכירה

א.      מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), או גרסאות מאוחרות יותר שלו.

ב.      ביטול של עסקה ייעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשירות הלקוחות
של אתר החברה ולפני התחלת העבודה, בלבד.

ג.        אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה ו/או כל זכות
אחרת כל שהיא.

ד.      האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת
הצרכן. למען הסר ספק מוסבר כי הטובין ו/או השירות הניתנים, מצריכים טרחה
מרובה,  והינם מיוצרים במיוחד בעבור המזמין ואינם ניתנים לביטול.

ה.      האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת
הצרכן.

ו.        החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה ככל שתחפוץ וגם:

 1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור השירות.
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את היכולת של החברה לספק את השירות.

הודעה על ביטול העסקה תימסר לקונים בדוא"ל לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה לשירות.

ז.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול
דעתה.

ח.      התשלום על השירותים ייגבו מראש. במידה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה לקבלת
השירות/ים אלו הם תנאי הביטול אלא אם כן פורסם אחרת ע"י החברה:

 • קורסים ו/או סדנאות ו/או כנסים ו/או מפגשים
  14 יום מיום עשיית ההסכם / הרישום ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
  במידה ולא זכאי להחזר כספי, הלקוח עשוי להיות רשאי להשתתף במועד חלופי וזאת על פי שיקולה של החברה.
 • מוצרים וקורסים אונליין
  אין זכות ביטול לטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול שהצרכן קיבל אותם ו/או גישה אליהם.
 • שירותים אחרים כגון שירותים בתחום הקריירה
  לקוח שקיבל חלק מן השירותים במסגרת ההצעה – מקצתם או כולם, הסכום ששולם לא יושב ואין זכות ביטול כיוון שהתועלת העתידית עשויה להיות מושגת בחלקה או ברובה על בסיס השירותים שכבר ניתנו. הסכום ששולם לא יושב ללקוח.
 • שירותים חד- פעמיים כגון ייעוץ קריירה / הכוונה מקצועית
  במידה ועברו 14 יום מיום ביצוע העסקה, הלקוח אינו זכאי לבטלה.
  במידה ולא עברו 14 יום מיום ביצוע העסקה ואם נותרו יותר מיומיים עד לביצוע העסקה (לא כולל את היום של העסקה) ובתנאי שאינם ימי מנוחה, אזי זכאי לבטל.
  למרות האמור לעיל, אינו זכאי לבטל במידה וקיבל חלק מן השירות, בין אם על ידי שליחת שאלון, ו/או ראיון.
 • קיבל את מלוא התמורה
  היה והלקוח נרשם לתהליך של ייעוץ קריירה למשל, שכרוך בשני מפגשים והלקוח קיבל את ההמלצות בנוגע לקריירה שלו כבר בתום המפגש הראשון, קיבל תמורה מלאה, לא יהיה מפגש נוסף והוא יחויב במלוא הסכום.

על הלקוח לפנות בכתב לחברה ולהודיע על רצונו בביטול העסקה לכתובת המייל contact@agamy.co.il .
במקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול, 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

למרות הכתוב לעיל, תנאי ביטול העסקה עשויים להיות שונים במידה והוסכם על כך בין הצדדים ו/או במידה ופורסם אחרת ע"י החברה. במקרה כזה, מה שפורסם או הוסכם הוא הכלל הקובע לעניין תנאי הביטול.

 

תקנון שימוש בלוח מודעות הדרושים

מפעילת האתר מפרסמת מודעות דרושים של לקוחותיה, אין אנו מתחייבים לעדכניותן של מודעות הדרושים.

מפעילת האתר מאפשרת למעסיקים לפרסם מודעות דרושים בתחומים של גיוס ומשאבי אנוש בלבד, אין אנו אחראים לעדכניותן של מודעות הדרושים. מודעות אלו מנוסחות ע"י המעסיקים והם קובעים את הקריטריונים להגשת מועמדות למשרות.
במקרה של משרות אלו, המעסיק מקבל את קורות החיים של המועמד/ת באופן ישיר ונורית אגמי בע"מ רשאית לשמור העתק של קורות החיים במאגר המועמדים שלה.

לתשומת ליבך: המידע המפורסם על ידך הנו על אחריותך הבלעדית (על אחריותו של המפרסם) ועל מפעילת האתר לא תחול אחריות כלשהי לתוכן המידע המתפרסם. 
המידע המתפרסם גלוי וחשוף לכל ולא תחול בגין כך אחריות כלשהי על מפעילת האתר
.

מפעילת האתר ו/או מטעמה לא יישא בכל אחריות מכל סוג שהוא, אם במישרין או בעקיפין, שעלול להגרם למשתמש או ו/או למי מטעמו בגין הסתמכות על תכנים ו/או תכנים המוצגים ו/או המתפרסמים באתר, בין אם מדובר במודעות דרושים, מאמרים, תכנים שיווקיים או כל תוכן אחר המופיע באתר.

תקנון שימוש בשירותי ההשמה

 • לשון המידע והתכנים המוצגים באתר , לרבות תיאורי משרות ותפקידים מנוסחים לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד .
 • המשתמש עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד. המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי החברה או השימוש באתר.
 • המשתמש מסכים לכך, שהחברה תעביר מידע אודותיו לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מתן ו/או השלמת השירות. כמו כן, המשתמש מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש, כהגדרתו על-פי כל חוק ו/או דין, במידע אודותיו.
 • המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק")
 • ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים הסבירים בהם נוקטת החברה לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה  למאגרי הנתונים והמידע, לרבות שליפה של נתונים ו/או ביצוע מניפולציה בהם, על ידי צדדים שלישיים שלא הורשו לכך. במאגרי המידע מצוי, בין השאר, גם מידע אודות המשתמש והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בנדון.
 • ידוע למשתמש כי ישנה אפשרות לתקלות בתפקוד האתר ובפעולת ספקי התקשורת המעניקים שירותים לאתר ולרבות לצרכי תחזוקה מטעם ספקי התקשורת כאמור ו/או מטעם החברה, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בנדון.
 •  המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, הרי שהיא פטורה מכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה למאגרי הנתונים של החברה, ובעקבות העברת מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו, או כתוצאה מביצוע של מניפולציה בנתונים על ידי צד שלישי, כתוצאה מפריצה ו/או חדירה כזו.
 • כמו כן, שימוש במערכת על ידי המשתמש ייעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית.
 • מובהר בזאת, כי המשתמש יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט לשמירת סודיות הסיסמא שלו ופרטי הזיהוי המשמשים לכניסתו לאתר, וכי כל פעולה שתיעשה בחשבון המשתמש, מורשית ובלתי מורשית ואשר הינה תוצר של מעשה או מחדל של המשתמש באבטחת פרטיו ואפילו היו המעשה או המחדל בתום לב או אחר רשלנות, תהיה באחריותו של המשתמש בלבד.
 • בכל מקרה של חשד, לפעילות לא כשירה, יש לפנות למפעילת האתר דרך דף הצור קשר באתר.
 • ככל שמשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או ישתמש באתר או במידע שבו בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או בכדי להפר את זכויותיהם על פי כל דין ו/או זכויותיו של כל צד שלישי, החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים לכל צד שלישי כאמור וזאת אף אם לא ניתן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן.
 • המשתמש מתחייב בזה לפצות ולשפות את מפעילת האתר, עובדיה, נושאי המשרה בה, שלוחיה ומי מטעמה, בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיסב למי מהם בהפרת תנאי השימוש באתר, ולרבות הוצאות הדרושות לשם ניהולו של הליך משפטי כגון הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד ושאר הוצאות הכרוכות בכך.
 •  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט (לינקים) שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. לחברה אין שליטה על אותם גורמים ו/או כל קשר להם ו/או לתוכנם, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, וכל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.

הצהרת משתמש

ידוע לי כי המידע, השירותים והמוצרים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מפעילת האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מפעילת האתר אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.

על מסמך זה ועל כל תנאי השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל עניין הנוגע למסמך זה ולכל תנאי השימוש באתר יהיה בבתי המשפט בתל אביב, ו/או בכל בית משפט אחר בו תחפוץ מפעילת האתר.

שירות לקוחות

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו:
טלפון : 03-5228627

Email : contact@agamy.co.il

החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון וסעיפים מתוך תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *